пʼятниця, 6 квітня 2018 р.

ПРОЕКТ "ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ НОВОЮ ШКОЛОЮ"


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО»

ВИПУСКНА ТВОРЧА РОБОТА
(ПРОЕКТ)
ВИКОРИСТАННЯ  ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ  НОВОЮ ШКОЛОЮ

Актуальність проблеми, наукове обґрунтування.
Процеси глобальних змін, що відбуваються на сучасному етапі розвитку всього українського суспільства, і освіти, зокрема, вимагають нових підходів до управління закладами освіти, пріоритетними серед яких є впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Використання інформаційних комп'ютерних технологій приводить до досягнення якісно нових освітніх результатів, прискорюють процес управлінської діяльності і підвищують її ефективність.


Щоб гідно прийняти виклик ХХІ століття, освіта повинна бути випереджальною, спрямованою на розв’язання проблем нового століття, розвиток творчих здібностей вихованців, формуванні в них інформаційно-комунікаційної, цифрової та медіа грамотності, нових способів мислення та дій.
В даний час в умовах відкритої економіки кожен освітній заклад, змушений звіряти свою діяльність зі світовими досягненнями. Тому виникла необхідність у відкритті класів з поглибленим вивченням інформаційно-комунікаційних технологій, створенні нової системи інформаційного обслуговування, заснованої на сучасній технічній базі та сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях.
Потреби, пов'язані з оновленням технологій, які є актуальними для всіх суб’єктів освітнього процесу :
      швидкий та доступний Інтернет, тобто  інформація;
      спільна робота, інформаційний обмін і спілкування ("у зручний час, в зручному місці");
      електронні послуги і технології;
      інформаційна безпека.
Впровадженню інформаційних технологій в управління закладами освіти сприяє ряд факторів, пов’язаних з  вимогами до підготовки документів та звітів, наявністю досвіду комунікації за допомогою комп’ютерної мережі, наявністю певної кількості  комп’ютерної, проекційної та копіювальної техніки, що дозволяє адміністрації закладів освіти використовувати її для підвищення ефективності  управління. Разом з тим, є певні чинники, що гальмують процес впровадження інформаційних технологій в управління. Зокрема, психологічна неготовність адміністрації закладів освіти до застосування комп’ютера у професійній діяльності; наявність різнопланового програмного забезпечення, яке є достатньо складним для користування та не має чіткого спрямування на загальноосвітні заклади.
Таким чином,  актуальною виявляється проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності адміністрації закладу загальної середньої освіти.
Метою даного проекту є розробка рекомендацій до створення інформаційної системи в управлінні загальноосвітніми закладами та виокремлення основних вимог до її реалізації.
В управлінні загальноосвітніми закладами комп’ютер найчастіше використовується для ведення і оформлення внутрішкільної документації. У такому разі для упорядкування документації, швидкого пошуку та оформлення необхідних документів важливим  є наявність такої інформаційної системи, яка б дозволила вирішити найбільш розповсюджені задачі управління ефективно та раціонально.
На основі аналізу досліджень, присвячених впровадженню інформаційних технологій в управління освітнім закладом, ми виділили такі основні завдання інформаційної системи:
        здійснення ефективної системи планування та обліку витрат з урахуванням оперативної інформації щодо потреби закладу;
        проведення оперативного, ситуаційного та постійного управлінського аналізу на основі інформації, отриманої в результаті функціонування програмно-технічних комплексів;
        прийняття управлінських рішень на основі оперативного та постійного аналізу функціонування освітнього програмно-технічного комплексу.
Мета проекту:
Створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти закладу. Єдиний інформаційно-освітній простір здійснює підтримку освітнього процесу і автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ІКТ компетенцій адміністрації, учителів і учнів.
Основними учасниками і користувачами єдиного інформаційно-освітнього простору мають бути:
§  педагоги,
§  учні,
§  адміністрація закладу освіти,
§   батьки.
Завдання проекту:
§  задовольнити потреби особистості в розвитку, саморозвитку, самоактуалізації, через задоволення інформаційних потреб усіх учасників освітнього процесу;
§  розвивати інформаційно-освітнє середовище навчального закладу;
§  розробити систему дистанційних курсів та тренінгів з  різних навчальних предметів;
§  забезпечити можливості для учнів впливати на освітній процес через онлайн-анкети, групові інтерв'ю тощо.
§  створити та систематично наповнювати, розроблений пізнавально-освітній  You Tube –канал закладу;
§  впровадити в систему навчання елементи сучасних освітніх трендів: змішане навчання, навчання поза межами класу,  STEM-STEAM-STREAM-навчання тощо;
§  стрияти створенню учнівських освітніх блогів (відеоблогів);
§  залучити учнів до створення цифрового освітнього контенту (блоги, стріми).
 Етапи реалізації проекту.
І етап теоретичний. Опрацювання нормативних документів та літератури в галузі освіти, що розкривають поняття «інформаційне  середовище».
ІІ етап практичний. Створення моделі інформаційного  середовища закладу загальної середньої освіти.
 Забезпечення проекту:
       науково-методичне;
       матеріально-технічне;
       критерії оцінювання очікуваних результатів.
Етапи реалізації програми проекту
Напрямки
діяльності
Етапи реалізації
1 етап (Організаційний)
2 етап (Реалізаційний)
3 етап (Узагаль-
нюючий)
1.     Розробка й затвердження
схеми інформаційного
простору закладу
+


2.     Розробка регламенту й
документації для проведення
комплексної інвентаризації
мультимедійного
обладнання на предмет
оптимального використання
й інвентаризації.
+


3.     Підключення всіх
користувачів навчального
закладу до мережі Інтернет

+
+
4.     Запуск і налаштування
освітнього виділеного сервера

+

5.     Створення умов для
навчання співробітників
закладів освіти нових комп'ютерних технологій
+
+
+
6.    Створення внутрішньої бази інформаційних ресурсів
+
+
+
7.     Систематизація інформаційних
ресурсів закладу

+
+
8.     Удосконалення сайту освітнього закладу й робота з ним
+
+
+
9.     Інформатизація бібліотечної  діяльності
+
+
+
10.                       Оснащення предметних
кабінетів  інтерактивним устаткуванням

+
+
11.                       Впровадження  ІКТ – підтримки під  час вкладання шкільних  предметів
+
+
+
12.                       Розробка цифрових освітніхресурсів
+
+
13.                       Впровадження елементів дистанційної освіти

 +
+
14.                       Організація системи
інформаційної безпеки закладу

+
+
15.                       Організація внутрішньої
системи підтримки обміну
досвідом в галузі ІКТ

+
+
16.                       Організація системи внутрішньої комунікації оповіщення за допомогою ІКТ
+
+
+
Етапи  реалізації проекту
п/п
Захід
Термін
Відповідальний
2018-2019 рік
Організаційний етап
1.
Моніторинг вивчення реального рівня володіння ІКТ учителями.
Вересень,
жовтень
ЗДНВР
2.

Розробка регламенту й документації для проведення комплексної  інвентаризації
Мультимедійного обладнання на предмет
оптимального  використання.
Вересень, 
жовтень
Директор, заступники директора з НВР, ВР
3.

Створення умов для навчання  співробітників
закладу освіти нових комп'ютерних технологій (проведення тренінгів для учителів, майстер-класів)
Протягом 
Року
Директор школи, заступники директора
   4.

Вивчення досвіду використання ІКТ в педагогічній та адміністративній діяльності

Протягом  року

Адміністрація закладу,  педпрацівники
5.

Семінар «Використання мультимедійної та smart - дошки в освітній діяльності»
Листопад

ЗДНВР, ЗДВР
6.

Засідання творчої групи «Комп’ютерні технології – один із шляхів підвищення мотивації на уроках»
Грудень

Творча група

7.
Питання  педагогічної ради «Стан готовності педагогічного та учнівського колективів закладів освіти  до активного використання інформаційно-комунікаційних технологій»

Березень


Директор, заступник директора,
вчителі.

8.


Удосконалення роботи сайту освітнього закладу та активізація роботи педагогічних працівників з  ним.

Протягом  року

Адміністрація,  педагогічні працівники
9.
Питання на засідання ШМО «Впровадження ІКТ-підтримки під  час освітнього процесу»
Протягом  року
Голови ШМО
10.

Навчальний тренінг для вчителів «Сервіси Google» в освітньому процесі

Квітень


Адміністрація,  педагогічні працівники
11.
 Створення  Google хмари для використання  в управлінській діяльності закладу
Протягом року
Адміністрація
12.


Організація системи внутрішньої комунікації оповіщення за допомогою ІКТ (електронна пошта, блоги, сайт закладу освіти, Google- календар, padlet-дошка, освітніх платформ  - Clasroom, інше)


Протягом року

Адміністрація
(інформація висвітлена за посиланнями:
КЗ «Олександрівське НВО №1» Методична робота на платформі Clasroom
Пиптя С.П.
Використання платформи Clasroom
Використання сервісу Web 2.0 http://learningapps.org/
Падалиця Т.Д.
Віртуальна учительська https://ru.padlet.com/tany241177/g61nlc0vg12r
Сусло Л.П.
ІІ етап (2019 - 2022 р.р.) ( (Реалізаційний )
1.
Нарощування  комп’ютерної  мережі  у  закладі освіти
2019 – 2022 н.р.
Адміністрація,
Рада закладу освіти

2.
Підключення користувачів до  мережі Інтернет (створення Wi-Fi  зон)
2019-2022 н.р.
Адміністрація
3.

Розвиток сайту закладу освіти, систематична активність  вчителів на сайті, популяризація сайту його  серед  учнів та батьків

2019 - 2022н.р

Адміністрація,  педагогічні
Працівники
4.
Залучення батьків до спілкування через ІКТ – технології    (сайт закладу освіти, блоги  вчителів)
2019 - 2022н.р
Адміністрація, батьківський комітет.
5.
Інформатизація бібліотечної
діяльності

2019 - 2022 роки
Бібліотекар
6.

Створення блогосфери  закладу

2019-2022 н. р.
 Педагогічні працівники
7.

Запровадження елементів дистанційного навчання, (змішаного,  перевернутого)
2019 – 2022 н.р.
Директор, ЗДНВР, творча група, вчителі.
8.
Організація системи
Інформаційної  безпеки закладу
2019 – 2022 н.р.
Адміністрація, батьківський комітет.
9.

Організація внутрішньої
Системи оповіщення, збору та опрацюваання інформації,  обміну досвідом  засобами сервісів  Google
2019 – 2022
 н.р.

Адміністрація,  педагогічні працівниики
10.
Питання  педагогічної ради «Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності»
2019-2020 н. р.
Адміністрація

11.
Семінар  «Можливості ІКТ та мультимедійних засобів навчання в організації активної навчально-пізнавальної діяльності школярів»
2020 – 2021 н.р.
Кафедра природничих  наук
12.
Конференція «Дистанційна освіта – один із напрямків розвитку навчально-виховного процесу. Можливості та напрямки дистанційної освіти для вчителів і учнів»
2020-2021 н.р.
Адміністрація, творча група вчителів
13.

Семінар «Впровадження елементів «перевернутого» навчання. Перспективи та вдосконалення»
2021-2012 н.р.
Творча група
14.
Батьківський  лекторій «Безпека в Інтернеті»
2019 – 2020 н.р.
ЗДВР
15.

Психолого-педагогічний семінар «Використання ІКТ на уроках: психолого-педагогічний аспект»
2020-2021 н.р.
Психолог

III етап (Узагальнюючий)  2022-2023 рік
1.
Мультимедійне оснащення навчальних кабінетів.  Створення умов для  навчання співробітників  освітнього закладу нових комп'ютерних технологій.
2022-2023 рік
Директор, заступники директора, спонсори.
2.

Систематизація інформаційних   ресурсів закладу
2022-2023 рік
Директор, заступники директора, вчителі
3.


Оснащення предметних   кабінетів інтерактивним    устаткуванням

2022-2023 рік

Директор, заступники директора, керівник, спонсори.
4.


Впровадження  дистанційної
освіти

2022-2023 рік
Директор, заступники директора, спонсори.
    5.
Семінар «Можливості Інтернет для вчителя та учня. Участь вчителів та учнів у телекомунікаційних проектах»
2022-2023 н.р.
   ЗДНВР
6.

Питання  педагогічної ради «Рівень сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів і учнів освітнього процесу. Ефективність використання ІКТ в роботі з обдарованими дітьми»
2022-2023 н.р.

Адміністрація, творча група вчителів
7.

Питання  педагогічної ради «Результати апробації методів використання можливостей медіа- теки та мережі Інтернет у  освітньому процесі»
2022-2023 рік

Адміністрація, творча група вчителів
8.

Семінар «Інформаційно-комунікаційні технології. Суть, досвід використання, перспективи»
2022-2023 рік
Адміністрація, творча група вчителів
9.
Батьківський  лекторій «Інтернет  для навчання чи  розваг»
2022-2023 н.р.
      ЗДВР
  10.  
Підсумкова конференція «Єдиний інформаційний простір освітнього процесу  – запорука ефективного функціонування закладу освіти» (Стан сформованості єдиного інформаційного простору закладу освіти. Підведення підсумків роботи над єдиною методичною темою)
2022-2023 рік
Адміністрація, творча група вчителів

Очікуванні результати.
§  Сформоване  інформаційне  середовище закладу загальної середньої освіти;
§  Створення  визначених інформаційних і телекомунікаційних систем для розвитку інформаційної культури педагогів, учнів та батьків;
§  Створення комп’ютерної інфраструктури закладу освіти;
§  Об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Програми розвиту закладу загальної середньої освіти;
§  Створення загальношкільної матеріально-технічної та науково- методичної  бази даних;
§  Оновлення наповнюваності сайту освітнього закладу;
§  Практичне засвоєння, а в подальшому застосування  педагогами та учнями ІКТ в освітньому  процесі;
§  Оптимізація  процесу обміну інформацією;
§  Ефективність  прийнятих  управлінських  рішень.
§  Список використаних джерел:
§  1. Биков В. Ю. Автоматизовані інформаційні системи єдиного інформаційного простору освіти і науки // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М. Т. — Умань: СПД Жовтий, 2008. — Ч. 2. — С. 47–56.
§  2. Вдовиченко Р.П. Управлінська компетентність керівника школи. – Харків: Основа, 2007. – 112 с.
§  3. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи. – К., 1998. – 144 с.
§  4. Greg Kulowiec (July 23, 2014). IntroductiontoGoogleClassroom  [WWW document] URLhttp://www.edudemic.com/introduction-google-classroom/
§  5. Как использовать GoogleApps в школе? : (Newtoneaw ) [Електронний ресурс] /Л. Ширшова Режим доступу:https://newtonew.com/overview/kak-ispolzovat-google-apps-v-shkole.
§  6. Єдиний інформаційний  простір  у роботі навчального  закладу  засобами  GOOGLE APPS FOR EDUCATION.  [Електронний ресурс] / Л. Костенко, А. Залевська. Режим доступу:http://phm.kspu.kr.ua/ojs/index.php/NZ-PMFMTO/article/view/982
§  7.Google Класс. [Електронный ресурс] / Справка-Класс. – 2015. Режим доступа: https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=ru&ref_topic=6020277.
§  8.Пліш І.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління якістю освіти в школах приватної форми власності [Електронний ресурс] / І.В. Пліш // Інформаційні технології і засоби навчання. − 2012. – №1 (27). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua.
§  9.1LearningApps.org [Електронний ресурс] : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://learningapps.org/.
§   
§   

§